Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Beterbad Sanitair B.V.Artikel I - Algemeen

1 Wanneer deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding - of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

2 In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:

- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies, inspectie, keuring, montage, reparatie en inbedrijfstelling.

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

- De opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;

- De opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;

- Dienst: de aanneming van werk.

Artikel II - Aanbiedingen

1 Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, schakelschema’s, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

3 Door opdrachtnemer in afbeeldingen, catalogi, offerte, tekeningen en schakelschema’s aangeduide capaciteits-, maat- en gewichtsopgaven en andere aanduidingen worden geacht bij benadering te zijn verstrekt en zijn voor opdrachtnemer niet bindend, tenzij ten tijde van de aanbieding anders is overeengekomen. Wijzigingen welke productverbeteringen betekenen zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

4 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor van publicaties als hiervoor bedoeld en zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen die noch geheel noch ten dele gekopieerd worden noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien opdrachtnemer die schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel III - Totstandkoming overeenkomsten

1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat opdrachtnemer het contract tekent, onderscheidenlijk op de dag van verzending door opdrachtnemer van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

Artikel IV - Prijzen en kosten

1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op franco levering exclusief rechten voor zover het een levering in Nederland betreft volgens Incoterms geldend op de datum van de aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om toeslagen voor handling-, administratie- en vervoerskosten te berekenen.

2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.

Artikel V - Betaling, eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

1 Betaling van aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen uit hoofde van enige overeenkomst dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, alsmede ingeval van faillissement surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, heeft opdrachtnemer het recht, vóór verzending der producten of uitvoering van werkzaamheden, betaling te verlangen.

3 Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder aftrek of verrekening op kantoor van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening.

4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, het recht opdrachtgever over opeisbaar geworden bedragen de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de dag waarop bedoeld bedrag opeisbaar is geworden, onverminderd opdrachtnemers verder toekomende rechten krachtens de wet en/of deze voorwaarden.

5 Bij verzuim is opdrachtgever een vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen een vast percentage van 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 75, ongeacht het aantal en de aard van de verrichte incassohandelingen.

6 Opdrachtgever is ten opzichte van opdrachtnemer alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien opdrachtnemer en opdrachtgever over een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en daarin een vonnis wordt gewezen waarin opdrachtnemer in het gelijk, althans in overwegende mate in het gelijk wordt gesteld.

7 Onverminderd hetgeen elders omtrent het risico wordt bepaald, gaat het eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van daaraan gerelateerde rente en kosten, volledig aan opdrachtnemer is voldaan. Opdrachtgever zal mitsdien zolang geen betaling heeft plaatsgevonden hem geleverde producten, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op generlei wijze mogen vervreemden, in consignatie of pand geven.

8 Onverminderd de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, wordt opdrachtnemer onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door opdrachtnemer geleverde en aan roerend of onroerend goed bevestigde producten op eerste vordering te demonteren en tot zich te nemen.

9 Behoudens grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer zal de opdrachtgever, nadat de producten als geleverd gelden in de zin van artikel VI lid 1, het risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door de producten, door welke oorzaak ook, ontstaan, blijven dragen.

Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel VI - Levertijd, levering en overmacht

1 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

- De dag van de totstandkoming van de overeenkomst

- De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.

- De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten

- De dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan

- Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of week.

2 Als tijdstip van levering geldt de datum, waarop de producten aangeleverd worden bij het afleveradres van de opdrachtnemer.

3 Indien de uitvoering van enige overeenkomst op verzoek van opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies zijdens opdrachtgever of andere bij opdrachtgever liggende oorzaken, wordt vertraagd, is opdrachtnemer gerechtigd alle voor opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schaden en kosten, waaronder begrepen renteverlies, die hierdoor voor opdrachtnemer mochten ontstaan, aan opdrachtgever in rekening te brengen en deze is gehouden deze kosten en schaden onverwijld na opgave van opdrachtnemer en na facturering daarvan te voldoen. Ingeval van vertraging is de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar en dient opdrachtgever te betalen alsof levering heeft plaatsgevonden.

4 Als termijn waarbinnen of het tijdstip waarop door opdrachtnemer geleverd moet worden, zal gelden hetgeen partijen daaromtrent zijn overeengekomen.

5 Indien door opdrachtnemer geleverd moet worden of werkzaamheden verricht moeten worden op afroep van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden schriftelijk af te roepen binnen de overeengekomen termijn. Indien de afroep niet tijdig geschiedt, heeft opdrachtnemer het recht een schadevergoeding te eisen, naast het recht om alsnog afname te vorderen van opdrachtgever.

6 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enig uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

7 Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

8 Opdrachtnemer is niet gehouden zijn leveringsverplichtingen uit een overeenkomst of enige andere uitvoeringsverplichting uit hoofde van die overeenkomst na te komen in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer.

9 Maatwerk producten Op verzoek worden onze producten voor de opdrachtgever op maat gemaakt. Deze maatwerk producten kunnen niet retour en de levertijd wordt met opdrachtgever afgestemd.

10 Consignatie producten Producten voor uw showroom worden 'in consignatie' geleverd en blijven eigendom van de opdrachtnemer. De voorwaarden waaronder de consignatie producten worden geleverd worden vastgelegd in een wederzijdse overeenkomst.

11 Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Artikel VII - Garantie

1 Alle door opdrachtnemer te leveren producten en/of onderdelen/accessoires daarvan worden gegarandeerd voor een periode zoals vermeld in het garantieoverzicht , op eventuele gebreken, voor zover die gebreken te wijten zijn aan fabricage-, materiaal- en /of constructiefouten, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. De arbeid die hierbij verricht moet worden valt niet onder de garantieverplichting.

2 De omstandigheden waaronder de door opdrachtnemer geleverde producten in gebruik zijn, dienen normaal te stellen eisen en aan de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van opdrachtnemer te voldoen, terwijl montage en onderhoud op vakkundige wijze dienen te geschieden.

3 Verwachte energiebesparingen op onze producten zijn indicatief en hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Compensatie in enigerlei vorm door opdrachtnemer aan opdrachtgever voor afwijkingen tussen verwachte en werkelijke energiebesparing kosten is uitgesloten.

4 Reclamering ter zake van gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 60 dagen nadat opdrachtnemer ervan kennis heeft genomen dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen alsmede uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de hiervoor genoemde garantietermijnen, bij opdrachtnemer te worden ingediend bij overschrijding van welke reclamatietermijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt.

Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. Reclamering dient te geschieden onder vermelding van de gebreken en onder verwijzing naar de oorspronkelijke levering, alsmede de naam, het adres en het telefoonnummer van de afnemer, onder vermelding van de datum van in gebruik name.

Een opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen van het beweerde gebrek ter plaatse kennis te nemen.

5 Aanspraken op garantie vervallen indien opdrachtgever zelf een reparatie uitvoert of doet uitvoeren zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer vooraf.

6 Indien door opdrachtnemer aanspraken op garantie van opdrachtgever worden aanvaard zal opdrachtnemer onder de garantie vallende gebreken wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals - maar niet beperkt tot - transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7 Herstel of vervanging van onderdelen geeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode tot gevolg.

8 Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer en dienen betreffende onderdelen/producten zonder enige verandering en gevrijwaard tegen verdere beschadiging, op verlangen van opdrachtnemer franco te worden terug gezonden naar opdrachtnemers op te geven adres.

9 Aan opdrachtnemer retour gezonden onderdelen worden, indien blijkt dat deze op een zodanige manier defect zijn dat deze niet voldoen aan de garantievoorwaarden, daardoor eigendom van opdrachtnemer. Dit is slechts anders wanneer bij het opsturen van de defecte onderdelen, door opdrachtgever duidelijk schriftelijk wordt aangegeven dat opdrachtgever de defecte onderdelen retour wil ontvangen. Heeft opdrachtnemer eigendom verkregen met betrekking tot defecte onderdelen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze te vernietigen.

10 Opdrachtnemer is niet tot enige verplichting ingevolge hierboven omschreven garantie bepalingen gehouden, indien en zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit enige met opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst voldoet, waaronder begrepen het niet nakomen van opdrachtgevers betalingsverplichting, van voorafgaande of op de betreffende transactie betrekking hebbende, of latere leveranties.

11 De door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of herstelwerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals - maar niet beperkt tot - transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12 Ter zake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

13 Het beweerdelijk niet nakomen van opdrachtnemers garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige gesloten overeenkomst met opdrachtnemer.

14 Beterbad B.V. hanteert de afkeurnorm van acryl producten volgens NEN-263 (kromheid groter een 0,5 % x de lengte) maal 50%.

15 Door het verschil in onderliggend materiaal kan er een kleurnuance optreden in combinatie met andere artikelen.

Artikel VIII - Aansprakelijkheid

1 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel VII van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2 Behoudens grove schuld aan zijde van opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid aan zijde van opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3 Opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;

- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, half fabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4 Indien opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

5 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor opdrachtnemers aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Artikel IX - Montage en inbedrijfstelling

1 Indien opdrachtnemer heeft aangenomen de door haar afgeleverde producten op de plaats van het werk te monteren en/of in bedrijf te stellen, gelden beide soorten van werkzaamheden als een afzonderlijke overeenkomst.

2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van de onder 1 bedoelde producten, alsmede van materialen, werktuigen en gereedschappen door opdrachtnemer op het werk aangevoerd, behoudens grove schuld van opdrachtnemers zijde.

3 Niet tot de montage / installatie behorend en derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn alle extra werkzaamheden en wel in het bijzonder elektriciens- en loodgieterswerkzaamheden, grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en andere werkzaamheden van bouwkundige aard. Hetzelfde geldt voor het maken en monteren van alle onderdelen en inrichtingen, welke niet uitdrukkelijk in de orderbevestiging van de opdrachtnemer zijn genoemd.

4 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de opdrachtgever in ieder geval en voor eigen rekening en risico dat:

- Het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van de opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld.

- Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn.

- De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor benodigd transport van hulpmaterialen.

- De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn.

- De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen

(brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verwarming, verlichting, enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

- De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, montage, installatie, inbedrijfstelling.

- Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage of inbedrijfstelling aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

- Bij aanvang van en tijdens de montage/ installatie de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig te laten zijn.

5 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel X - Reparatie

1 Indien opdrachtnemer heeft aangenomen om producten te repareren, geschiedt zulks naar beste weten en kunnen, doch overigens voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van materialen, werktuigen en gereedschappen door opdrachtnemer op het werk aangevoerd, behoudens grove schuld aan zijde van opdrachtnemer.

3 Niet tot reparatie behorend zijn alle werkzaamheden genoemd in artikel IX lid 3.

4 Artikel IX lid 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel XI - Keuring en overname.

1 De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 2 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Reclames ten aanzien van de compleetheid van de levering en/of transportschade dienen, zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering, schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend en ,indien van toepassing, op vervoersdocumenten te worden aangetekend dan wel op een anderszins onbetwistbaar document van constatering worden opgemaakt.

2 In geval van onbelangrijke tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen. Na te zijn geïnformeerd door de opdrachtgever.

3 Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de reeds vermelde punten elke vordering van de opdrachtgever te zake van een tekortkoming in de prestatie van de opdrachtnemer uitsluiten.

Artikel XII - Wettelijke voorschriften

1 Door opdrachtnemer te leveren producten zullen voldoen aan de in Nederland van overheidswege met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende of reeds bekend zijnde toekomstige voorschriften.

2 Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zal opdrachtnemer de betreffende producten zo mogelijk en na mededeling daarvan aan opdrachtgever aan deze nieuwe voorschriften aanpassen. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel XIII - Handleiding

Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een handleiding, met inlichtingen en gegevens omtrent constructie, bediening e.d. van door opdrachtnemer geleverde producten.

Artikel XIV - Gebruikersgegevens/Privacy

1 Opdrachtgever zal de eindgebruiker gegevens vertrouwelijk behandelen en de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere van toepassing zijnde privacyregelgeving naleven.

Artikel XV - Opschorting en ontbinding

1 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor opdrachtgever uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

4 In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het tevoren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel XVI - Toepasselijk recht

1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

2 Voor zover geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, in verband met hun aard dan wel het gevorderde bedrag, door de arrondissementsrechtbank dienen te worden beslist, zullen deze worden onderworpen aan het oordeel van de Rechter in het arrondissement te Zwolle, dan wel, indien opdrachtnemer zulks te kennen geeft, aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie.

Artikel XVII - Nietigheid

In het geval dat bij gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden worden nietig verklaard, dan laat dit onverlet de geldigheid der overige artikelen van deze voorwaarden.

Xenz is een onderdeel van Beterbad B.V. | Algemene voorwaarden | Privacystatement